Regulamin usług pielęgnacji dla psów w Wash Dog

 

§ 1
[Definicje]

 
Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady obowiązujące w zakresie przeprowadzanych zabiegów dla psów w salonach Wash Dog.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zastosowanie mają poniższe pojęcia:

 1. Klient? osoba, która umawia lub przyprowadza psa w celu wykonania zabiegu pielęgnacji w salonie Wash Dog,
 2. Usługa (Zabieg) ? usługa pielęgnacji psa wykonywana przez Fryzjera w salonie Wash Dog,
 3. Wash Dog? Wash Dog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Wolności 7 lok. 1, 81-324 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624217, NIP 958-167-43-24, REGON 364762251,
 4. Kartoteka psa ?informacje wprowadzone w systemie przez pracownika Wash Dog a dotyczące psa Klienta, pozwalające na powiązanie psa z danym Klientem, w szczególności imię psa, rasa, wiek, waga, rodzaj sierści/włosa oraz inne ważne informacje (np. choroby, uczulenia, lęki czy agresja),
 5. Fryzjer ?osoba wykonująca zabieg pielęgnacji w salonie Wash Dog,
 6. Regulamin? niniejszy Regulamin usług pielęgnacji dla psów w Wash Dog.

 

§ 2
[Umówienie wizyt]

 

 1. Wizytę w salonie Wash Dog można umówić:
  1. w systemie rezerwacyjnym online za pośrednictwem washdog.pl
  2. telefonicznie
  3. osobiście w salonie Wash Dog
 2. Umówienie wizyty wiąże się z przekazaniem Wash Dog poniższych danych Klienta:
  1. imię i nazwisko
  2. numer telefonu
  3. adres e-mail
  4. imię psa
  5. rasa psa
  6. wiek psa
  7. waga psa
  8. rodzaj sierści/włosa psa
  9. inne ważne informacje dotyczące psa (np. choroby, uczulenia, lęki, agresja)
 3. Umówienie wizyty wiąże się z założeniem Kartoteki psa w systemie Wash Dog, na co Klient wyraża zgodę.
 4. Wash Dog zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty bez podawania przyczyn.

 

§ 3
[Obowiązki Wash Dog]

 

 1. Wash Dog zobowiązuje się:
  1. zachować najwyższą jakość świadczonych Usług,
  2. używać narzędzi dedykowanych do pielęgnacji psów odpowiednio zdezynfekowanych i przygotowanych do Zabiegów,
  3. używać kosmetyków dla psów oraz w miarę możliwości odpowiednio je dobierać do danego rodzaju psa, w szczególności w związku z jego rasą lub rodzajem sierści/włosa,
  4. nie stosować żadnych środków służących do uspokojenia psa,
  5. realizować Usługę zgodnie z wytycznymi Klienta lub w sposób możliwie najbardziej zbliżony do tych wytycznych, z uwzględnieniem temperamentu i zachowania psa.

 

 § 4
[Obowiązki Klienta]

 

Klient zobowiązuje się:

 1. poinformować o stanie zdrowia, chorobach, uczuleniach i ewentualnych możliwych agresywnych zachowania psach przy umawianiu wizyty oraz na samym początku wizyty,
 2. nie podawać środków uspokajających i leków, a w przypadku, gdy takie były podawane, bezwzględnie poinformować o tym Fryzjera,
 3. punktualnie przybyć na umówioną wizytę oraz punktualnie odebrać psa, o ile Klient nie jest obecny przy Zabiegu,
 4. niezwłocznie, nie później niż dwie godziny przed wizytą, poinformować w dowolny sposób o braku możliwości skorzystania z wizyty w umówionym terminie,
 5. wyprowadzić psa na spacer przed wizytą, tak aby mógł załatwić swoje potrzeby fizjologiczne oraz nie karmić psa tuż przed wizytą.
 6. w przypadku jakichkolwiek uwag co do pracy Fryzjera, zgłosić je Fryzjerowi bezpośrednio po Zabiegu, zgodnie z 9 Regulaminu.

 

§ 5
[Cena i czas trwania Zabiegu]

 

 1. Ceny Zabiegów zostały określone w cennikach dostępnych w salonach Wash Dog, na stronie www.washdog.pl oraz w systemie rezerwacyjnym.
 2. Każdy Zabieg ma przypisany określony czas na jego wykonanie przy założeniu, że pies jest regularnie pielęgnowany.
 3. Ze względu na charakter wykonywanej Usługi (praca ze zwierzęciem) czas ten może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Wash Dog.
 4. Cena Zabiegu może ulec zmianie w następujących przypadkach:
  1. Fryzjer przy przyjęciu psa oceni, iż nie jest w stanie wykonać Zabiegu w przewidzianym czasie ze względu na słaby stan jego sierści (np. filc, kołtuny). W takim przypadku cena będzie ustalona indywidualnie z Klientem przed wykonaniem Zabiegu i zostanie on wykonany, jeżeli Klient cenę zaakceptuje. Maksymalna cena jaką może określić Fryzjer wynosi dwukrotność ceny podstawowej za daną Usługę, wynikającą z cennika.
  2. Przekroczony zostanie czas wykonania Zabiegu ze względu na zachowanie psa utrudniające pracę. Dopłata do ceny Zabiegu zostanie doliczona zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

§ 6
[Niewykonanie Usługi]

 

 1. Wash Dog zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi lub jej niedokończenia w następujących przypadkach:
  1. spóźnienie dłuższe niż 15 min,
  2. dla psów bojaźliwych, chorych, starych, zachowujących się w sposób nieobliczalny, agresywnych ? kiedy stan zwierzęcia uniemożliwia przeprowadzenia Usługi bądź według uznania Fryzjera, jej przeprowadzenie byłoby niewskazane. Ostateczną decyzję co do przeprowadzenia Usługi bądź jej odmowy podejmuje Fryzjer,
  3. braku aktualnych szczepień,
  4. cieczki u suki,
  5. pcheł bądź innych ujawnionych pasożytów,
  6. gdy właściciel utrudnia pracę Fryzjerowi.
 2. W przypadku, gdy zachowanie psa wskazane w ust. 1 lit. b) ujawni się w trakcie Zabiegu, Fryzjer może podjąć decyzję o przerwaniu Zabiegu oraz poprosić Klienta o odebranie psa. Mimo braku ukończenia lub wykonania Usługi Wash Dog pobierze opłatę zgodną z cennikiem.
 3. Klient przekazując psa Fryzjerowi tym samym zaświadcza, iż pies jest zdrowy, posiada aktualne szczepienia i nie ma żadnych przeciwskazań do przeprowadzenia Zabiegów.
 4. Wash Dog nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia psa po przeprowadzonym Zabiegu w sytuacji zatajenia lub niepoinformowaniu Fryzjera o chorobach psa, uczuleniach czy innych dolegliwościach.

 

§ 7
[Obecność Klienta w trakcie Zabiegu]

 

 1. Co do zasady Usługa odbywa się bez obecności Klienta. Klient może pozostać ze swoim psem w trakcie Usługi na zasadach określonych przez Fryzjera. W przypadku, gdyby obecność opiekuna utrudniała wykonanie Usługi, zostanie on poproszony o opuszczenie gabinetu.
 2. W następujących przypadkach Fryzjer może poprosić Klienta o pozostanie w trakcie Zabiegu:
 3. psy ras dużych
 4. psy agresywne
 5. psy z lękiem separacyjnym
 6. inne przypadki, w których Fryzjer uzna, że obecność Klienta jest niezbędna do wykonania Usługi.

 

§ 8
[Pierwsza wizyta]

 

 1. Klient ma obowiązek poinformowania Wash Dog o tym, że umawia wizytę w salonie pielęgnacji psów po raz pierwszy.
 2. Pierwsza wizyta ze szczeniakiem zwykle jest wizytą zapoznawczą. Ze względu na jej charakter może być to Usługa ?niepełna?. Nie wpływa to jednak na jej cenę. Czas wizyty będzie dostosowany do zachowania psa. Ma to na celu spokojne zapoznanie psa z salonem oraz panującymi w nim zasadami i stosowanymi procedurami.
 3. Szczeniaki będą przyjmowane po okresie kwarantanny.

 

§ 9
[Reklamacje]

 

 1. W przypadku jakichkolwiek uwag co do pracy Fryzjera, Klient zobowiązany jest zgłosić je Fryzjerowi bezpośrednio po Zabiegu, podczas obecności w salonie Wash Dog.
 2. Jeżeli Klient stwierdzi, że sposób wykonania Usługi odbiega od jego wytycznych zgłoszonych Fryzjerowi przed Usługą, poprawki zostaną przeprowadzone bezpośrednio po Zabiegu lub w przypadku braku takiej możliwości, zostanie ustalony dodatkowy termin na ich wykonanie.
 3. Warunkiem przeprowadzenia poprawek jest zachowanie zasad estetyki oraz ogólnie przyjętych standardów wykonywania Usług. W przeciwnym razie Fryzjer może odmówić ich wykonania.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń co do wykonania Usługi bezpośrednio po Zabiegu uznaje się, że Usługa została wykonana w sposób zadowalający. Klienci zamieszczający niepochlebne opinie w Internecie co do świadczonej Usługi, bez uprzedniego zgłoszenia uwag Fryzjerowi, będą zobowiązani do ich usunięcia.

 

§ 10
[Wyrażenie zgody]

 

Umówienie wizyty w Wash Dog jest równoznaczne dla Klienta z:

 1. Akceptacją Regulaminu
 2. Wyrażeniem zgody na fotografowanie oraz publikację przez Wash Dog wizerunku psa na www, instagram, facebook oraz innych mediach społecznościowych.

 

§ 11
 [Postanowienia końcowe]

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta przez Wash Dog zostały określone w Polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej www.washdog.pl.
 2. Wash Dog zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej www.washdog.pl.